Openbaarmaking GLB-subsidies EU boekjaar 2018 en GVB-subsidies kalenderjaar 2019

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Openbaarmaking GLB-subsidies EU boekjaar 2018 en GVB-subsidies kalenderjaar 2019 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Openbaarmaking GLB subsidies 2018 en GVB-subsidies 2019 op grond van de Verordeningen (EU) nr. 1306/2013, nr 508/2014 en nr 908/2014, artikel 8 Wob en besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 januari 2019, nr. DGA-ELV 1831829 houdende openbaarmaking van de subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouwbeleid over het EU-boekjaar 2018 en visserijbeleid over het kalenderjaar 2019.
  Wettelijke verplichting
 • Berekening van de som van de uitgekeerde en/of ingehouden bedragen om ook opgetelde bedragen openbaar te maken zoals vereist door uitvoeringsverordening (EU) Nr. 908/2014, artikel 57, eerste lid onder a). Gebruik van de BRS-nummers en betaaldatums door een kleine groep medewerkers van EZ voor een goede taakuitoefening in het kader van beleidsanalyses en individuele zaaksbehandeling.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Subsidieontvangers

 • Gegevens: Naam, postcode en gemeente van subsidieontvanger
 • Verzameldoel: Openbaarmakingen GLB subsidiegegevens EU boekjaar 2018- en GVB-subsidiegegevens kalenderjaar 2019. Gegevens komen uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. De gegevens zijn bedoeld om, ter verantwoording van de uitgaven, de ontvangers van de subsidie te kunnen identificeren. Is de ontvanger een natuurlijke persoon, die =< €1.250,- op jaarbasis heeft ontvangen, dan wordt de relatie anoniem gepubliceerd.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt.
 • Bron: Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders wordt de subsidie niet verstrekt.
 • Gegevens: Betaaldatum van de subsidie
 • Verzameldoel: Openbaarmaking GLB subsidiegegevens EU boekjaar 2018 en GVB-subsidiegegevens kalenderjaar 2019. De gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. De betaaldatum is uitsluitend bedoeld voor een kleine groep EZ-medewerkers en noodzakelijk om de verschillende subsidiebedragen van elkaar te kunnen onderscheiden.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt
 • Bron: Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders wordt de subsidie niet verstrekt.
 • Gegevens: Betalingen op grond van ELGF, ELFPO en EFMZV
 • Verzameldoel: Openbaarmaking GLB subsidiegegevens EU boekjaar 2018 en GVB-subsidiegegevens kalenderjaar 2019. De gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. De gegevens zijn van belang, omdat op deze manier inzicht kan worden verkregen over de hoogte van de door EZ uitbetaalde subsidies.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt
 • Bron: Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders wordt de subsidie niet verstrekt
 • Gegevens: Europees fonds (ELGF, ELFPO en EFMZV), regeling of boekhoudkundige post
 • Verzameldoel: Openbaarmaking GLB subsidiegegevens EU boekjaar 2018 en GVB-subsidiegegevens kalenderjaar 2019. De gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. De gegevens zijn van belang om inzichtelijk te maken op grond van welke regeling de subsidies zijn verleend, en uit welk fonds of onder welk projectnaam.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt
 • Bron: Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders wordt de subsidie niet verstrekt.
 • Gegevens: Som vanuit de verschillende fondsen (ELGF en ELFPO en EFMZV) ontvangen bedragen.
 • Verzameldoel: Openbaarmaking GLB subsidiegegevens EU boekjaar 2018 en GVB-subsidiegegevens kalenderjaar 2019. De niet opgetelde gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB subsidies. De sommen van de bedragen worden gegenereerd voor openbaarmaking en zijn van belang om de transparantie te vergroten voor de fondsen afzonderlijk en een goed financieel beheer te bevorderen.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt
 • Bron: Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders wordt de subsidie niet verstrekt.
 • Gegevens: Bedrijfsregistratienummer
 • Verzameldoel: Openbaarmaking GLB subsidiegegevens EU boekjaar 2018 en GVB-subsidiegegevens kalenderjaar 2019. De gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor een kleine groep EZ-medewerkers voor zover noodzakelijk voor een goede taakuitoefening.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt
 • Bron: Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders wordt de subsidie niet verstrekt.
 • Gegevens: Gemeente
 • Verzameldoel: Verzameldoel Openbaarmaking GLB subsidiegegevens EU boekjaar 2018 en GVB-subsidiegegevens kalenderjaar 2019. De gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. Dit gegeven faciliteert het zoeken per gemeente.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt
 • Bron: Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders wordt de subsidie niet verstrekt.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Een ieder die de database raadpleegt op de website van RVO: https://mijn.rvo.nl/openbaarmaking-europese-subsidiegegevens en http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij/eu-fonds-voor-maritieme-zaken-envisserij/ openbaarmaking-efmzv-subsidies
 • Medewerkers van LNV voor wie het, voor een goede taakuitoefening in het kader van het maken van beleidsanalyses en individuele zaaksafhandeling, noodzakelijk is om over Bedrijfsregistratie-nummers (BRS) en de te onderscheiden betaaldatums te beschikken.
 • Het Ministerie van Financiën wat betreft gegevens van 100 % nationaal gefinancierde subsidies en nationaal betaalde subsidies van Co-financieringsregelingen ter info van de Tweede Kamer. Financiën plaatst gegevens als open data op Rijksoverheid.nl
 • Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) voor het uitvoeren van de subsidieregeling

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De directeur-generaal Agro is verantwoordelijk voor de openbaarmaking van de GLB-gegevens. De directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied is verantwoordelijk voor de GVB-gegevens.