Tijdregistratie en Capaciteitsmanagement

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Tijdregistratie en Capaciteitsmanagement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het registreren (afwezigheid) en analyseren van uitgevoerde werkzaamheden door validatie en om de reken- en schattingsmodellen te maken en de plannen te verbeteren t.b.v. de inzet van capaciteit. Hierdoor verbetert de inzet en wordt de productie effectiever en efficiënter (monitoren realisatie en productie).
Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De verwerking is noodzakelijk om binnen de bedrijfsvoering de beschikbare capaciteit op een efficiente en effectieve wijze in te zetten. Door vastlegging van deze, voor betrokkenen ook bekende gegevens, wordt geen inbreuk gepleegd op de te prevaleren fundamentele rechten en of vrijheden van de betrokkenen. noch wordt enige inbreuk gepleegd op geschreven e/o ongeschreven rechts- regels of -beginselen. . De verwerking is noodzakelijk om binnen de bedrijfsvoering de beschikbare capaciteit op een efficiente en effectieve wijze in te zetten. Door vastlegging van deze, voor betrokkenen ook bekende gegevens, wordt geen inbreuk gepleegd op de te prevaleren fundamentele rechten en of vrijheden van de betrokkenen. noch wordt enige inbreuk gepleegd op geschreven e/o ongeschreven rechts- regels of -beginselen.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers in dienst van c.q. werkzaam t.b.v. het Ministerie van Defensie en geplaatst bij de DMO e/o specifiek DMO/JIVC.

  • Gegevens: Gewone persoonsgegevens, aan- en afwezigheidsgegevens. Oftewel de periode(s) waarin de medewerker onbeschikbaar is voor werk. Gegevens: - Eenheid - Arbeidsplaats - WID - Profiel - Specialisaties - Contracturen - Rooster - Aan- en afwezigheid
  • Verzameldoel: (semi-automatische) Registratie van afwezigheid t.b.v. checks i.h.k.v. tijdregistratie, het registreren van de realisatie t.b.v. het valideren van de planning.
  • Bewaartermijn: 1 jaar (incidenteel 7 jaar o.b.v. BPB planningscyclus) Data wordt voor het overige vastgelegd in de personeelsadministratie (bron systeem) Zie Selectielijst Defensie proces 9.1.3.1. (doorstroom)
  • Bron: PeopleSoft, SAP BW en ERP M&F/CATS
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: dat de gewerkte uren niet kunnen worden vastgelegd, geanalyseerd en leidt tot verminderde e/o in efficiente inzet en mogelijk minder functioneren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Direct leidinggevende en bedrijfsbureaus.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

COMMIT

Verantwoordelijke

COMMIT/JIVC

Verdeling verantwoordelijkheid

DDMO is o.b.v. de AVG regeling Defensie verantwoordelijk. D-JIVC is v.w.b. de bedrijfsvoering binnen zijn eenheid het JIVC en o.b.v. het Taakbesluit DMO, (uitvoerings-) verantwoordelijk. Het Hoofd sectie Capaciteitsmanagement van de afdeling Plannen & Bedrijfsvoering JIVC is inhoudelijk belast met de taken t.a.v. capaciteitsmanagement.