(3) Behandelen van klachten, meldingen, kennisgevingen en aanvragen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking (3) Behandelen van klachten, meldingen, kennisgevingen en aanvragen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Input leveren voor het inspectie proces om zo effectief, efficiënt en informatiegericht toezicht uit te kunnen oefenen op de wetten: AWB, WAV, ATW, Arbo, WML, AW, WAGwEU, Waadi, AVV, BRZO.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Melder

 • Gegevens: Standaard gegevens: Geslacht + NAW gegevens + Telefoonnummer(s) + Email
 • Verzameldoel: Input leveren voor het inspectie proces om zo effectief, efficiënt en .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Specifieke gegevens afhankelijk type melding: Functie en afdeling + relatie tot werknemer
 • Verzameldoel: Input leveren voor het inspectie proces om zo effectief, efficiënt en .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Getuige

 • Gegevens: Standaard gegevens: Naam + geslacht + telefoonnummer + relatie ten opzichte van slachtoffer (collega of derde)
 • Verzameldoel: Input leveren voor het inspectie proces om zo effectief, efficiënt en .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: Melder arbeidsongeval, dit hoeft niet de getuige zelf te zijn.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Specifieke gegevens afhankelijk type melding: Adresgegevens + nationaliteit
 • Verzameldoel: Input leveren voor het inspectie proces om zo effectief, efficiënt en .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: Melder arbeidsongeval, dit hoeft niet de getuige zelf te zijn.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Slachtoffer arbeidsongeval

 • Gegevens: Specifieke gegevens afhankelijk type melding: Adresgegevens + telefoonnummer + email + nationaliteit + geboortedatum + datum in dienst + arbeidsverhouding + aard dienstverband (werknemer, stagiair, uitzendkracht, leerling/student, overig)
 • Verzameldoel: Input leveren voor het inspectie proces om zo effectief, efficiënt en .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: De melder van het arbeidsongeval. Dit is in sommige gevallen het slachtoffer zelf, maar dat hoeft niet zo te zijn.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Standaard gegevens: Naam + geslacht + aard letsel
 • Verzameldoel: Input leveren voor het inspectie proces om zo effectief, efficiënt en .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: De melder van het arbeidsongeval. Dit is in sommige gevallen het slachtoffer zelf, maar dit hoeft niet zo te zijn.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Aanvrager (natuurlijk persoon in de vorm van een werknemer/eigenaar)

 • Gegevens: Standaardgegevens: Naam + telefoonnummer + email adres(sen)
 • Verzameldoel: Input leveren voor het inspectie proces om zo effectief, efficiënt en .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Specifieke gegevens afhankelijk type melding: Gebruikersnaam + geslacht + adresgegevens + BSN + geboortedatum
 • Verzameldoel: Input leveren voor het inspectie proces om zo effectief, efficiënt en .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersoon werkgever en/of medewerker bedrijfsleiding

 • Gegevens: Standaard gegevens: Naam
 • Verzameldoel: Input leveren voor het inspectie proces om zo effectief, efficiënt en .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: De melder. Dit hoeft niet dezelfde persoon te zijn als degene die opgegeven wordt als contactpersoon.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Specifieke gegevens afhankelijk type melding: Email adres + functie + telefoonnummer
 • Verzameldoel: Input leveren voor het inspectie proces om zo effectief, efficiënt en .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: De melder. Dit hoeft niet dezelfde persoon te zijn als degene die opgegeven wordt als contactpersoon.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Aanvrager (werkgever in de vorm van een eenmanszaak/zelfstandige)

 • Gegevens: Standaardgegevens: Adresgegevens + bedrijfsnaam + KvK nummer
 • Verzameldoel: Input leveren voor het inspectie proces om zo effectief, efficiënt en .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: Dit hoeft niet het geval te zijn, maar het is zeer aannemelijk dat dit bij het grootste deel van de aanvragen wel het geval is.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Specifieke gegevens afhankelijk type melding: Vestigingsnummer + bedrijfsnaam + naam aspirant-instelling + nummer hoofdvestiging uit handelsregister + recent uittreksel KvK
 • Verzameldoel: Input leveren voor het inspectie proces om zo effectief, efficiënt en .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Werkgever (in de vorm van een eenmanszaak/zelfstandige) waar een melding betrekking op heeft

 • Gegevens: Specifieke gegevens afhankelijk type melding: Bedrijfsnaam + adresgegevens + KvK nummer en vestigingsnummer + registratiecode bij de Stichting Certificatie Asbest + fax nummer
 • Verzameldoel: Input leveren voor het inspectie proces om zo effectief, efficiënt en .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: Degene die de melding doet verstrekt de gegevens, dit hoeft niet de eigenaar van de onderneming te zijn.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Natuurlijk persoon (in de vorm van een werknemer/eigenaar) waar een melding betrekking op heeft

 • Gegevens: Specifieke gegevens afhankelijk type melding: Geboortedatum + BSN + datum indiensttreding + parttime of fulltime werken + loongegevens + gegevens over werkzaamheden en toedracht van een arbeidsongeval + foto’s met betrekking tot een arbeidsongeval
 • Verzameldoel: Input leveren voor het inspectie proces om zo effectief, efficiënt en .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: Degene die de melding doet verstrekt de gegevens, dit hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de persoon waar de melding betrekking op heeft.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Meldingen die worden ontvangen, maar die inhoudelijk buiten het domein van de Inspectie SZW vallen, worden doorgezet naar collega-diensten zoals FIOD-Belastingdienst, Politie, etc.
 • Medewerkers binnen de Inspectie SZW die belast zijn met de verwerking van deze gegevens voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.
 • Meldingen m.b.t. het domein Werk en Inkomen (denk aan illegale tewerkstelling, uitbuiting, mensenhandel, etc.) worden doorgestuurd naar ketenpartners zoals UWV, SVB en Gemeenten.
 • Meldingen m.b.t. WML worden (indien melder toestemming heeft gegeven) doorgezet naar de SNCU.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur M&M

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M663
Type: Primair