237 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

(3) Aanvragen ontheffing verbod kinderarbeid

Toezicht op de naleving van Beleidsregel ontheffing verbod op kinderarbeid (BovK). Een ontheffing van het verbod op kinderarbeid volgens de Arbeidstijdenwet kan op verzoek van de werkgever worden ingediend indien de arbeid aan bepaalde voorwaarden voldoet. De werkgever of gemachtigde kan via de Inspectie SZW een ontheffing indienen. De Inspectie SZW voert controlebezoeken uit op de werkiocaties om te controleren of de uitvoering van arbeid conform de ontheffing wordt uitgevoerd

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Toezicht
Verwerkingsnummer: M1987
Type: Primair

(3) Behandelen van klachten, meldingen, kennisgevingen en aanvragen

Input leveren voor het inspectie proces om zo effectief, efficiënt en informatiegericht toezicht uit te kunnen oefenen op de wetten: AWB, WAV, ATW, Arbo, WML, AW, WAGwEU, Waadi, AVV, BRZO.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Mensen & Middelen
Verwerkingsnummer: M663
Type: Primair

(3) Bestuurlijke boete, dwangsom en inningen

Het proces bestuurlijke boete, dwangsom en inning heeft als doel het opleggen van punitieve en reparatoire sancties. hierbij zijn persoonsgegevens betrokken.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Analyse, Programmering en Strategie
Verwerkingsnummer: M725
Type: Primair

(3) Informatie uitwisselingsprotocol asbest

Het protocol legt afspraken vast over de uitwisseling van informatie over opgelegde maatregelen door handhavende en toezichthoudende partijen in de asbestketen (Inspectie SZW, certificerende instellingen proces en persoon en omgevingsdiensten). Het uiteindelijke doel hiervan is om gezamenlijk effectiever toezicht uit te kunnen oefenen op met name de slecht presterende bedrijven en werknemers binnen de asbestsaneringsbranche.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Toezicht
Verwerkingsnummer: M1983
Type: Primair

(3) Onderzoek implementatie/uitvoering nieuwe wetgeving arbeidsgerelateerde zorg

Inzicht krijgen in hoeverre werkgevers en arbodiensten de nieuwe wettelijke verplichtingen uitvoeren, de belemmeringen die ze daarbij ervaren, de te onderscheiden succes- en faalfactoren en het opleveren van aanknopingspunten voor effectieve inspectiestrategie.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Toezicht
Verwerkingsnummer: M4314
Type: Primair

(3) Onderzoek naar schijnconstructies zelfstandigen v1.1

Personen/bedrijven detecteren die voor zogenaamde zelfstandigen uit een bepaald land arbeid en verblijf in Nederland faciliteren.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Toezicht
Verwerkingsnummer: M7591
Type: Primair

(3) Project schuldhulpverlening

In contact treden met burgers om interviews af te nemen omtrent hun ervaringen met schuldhulpverlening en de gemeentelijke uitvoering hiervan ten einde deze te kunnen beoordelen.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Toezicht
Verwerkingsnummer: M1978
Type: Primair

(3) Uitvoeren inspecties door vakgroepen Arbo, AMF, MHC en programma's v1.1

Ten behoeve van ondubbelzinnige bewijsvoering in het toezichts- en opsporingsproces en het voorbereiden en nemen van Awb-besluiten (onze wettelijke verplichting) moeten wij als Inspectie SZW informatie verzamelen, waaronder ook persoons gerelateerde informatie. Dit moeten we vervolgens ook verder verwerken. Op basis van: Arbo, BRZO, ATW, Warenwet, Waadi, WAV, Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, WML en minimum vakantiebijslag, Wet op de loonvorming, WAGwEU, AVV, AWB, AW.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Mensen & Middelen
Verwerkingsnummer: M7593
Type: Primair

(3) Voorlichting nieuwe bedrijven in de afvalbranche

Aan de hand van een maandelijkse uitdraai van het Handelsregister bijhouden hoe veel nieuwkomers maandelijks bijkomen en een selectie van die nieuwkomers informeren – schriftelijk en/of telefonisch - over de risico’s ten aanzien van gezond, eerlijk en veilig werken.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Toezicht
Verwerkingsnummer: M7456
Type: Primair

(5) AMF monitor

Het verkrijgen van een representatief beeld m.b.t. arbeidsmarktfraude in Nederland.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Analyse, Programmering en Strategie
Verwerkingsnummer: M1994
Type: Primair