(3) Uitvoeren inspecties door vakgroepen Arbo, AMF, MHC en programma's v1.1

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking (3) Uitvoeren inspecties door vakgroepen Arbo, AMF, MHC en programma's v1.1 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Ten behoeve van ondubbelzinnige bewijsvoering in het toezichts- en opsporingsproces en het voorbereiden en nemen van Awb-besluiten (onze wettelijke verplichting) moeten wij als Inspectie SZW informatie verzamelen, waaronder ook persoons gerelateerde informatie. Dit moeten we vervolgens ook verder verwerken. Op basis van: Arbo, BRZO, ATW, Warenwet, Waadi, WAV, Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, WML en minimum vakantiebijslag, Wet op de loonvorming, WAGwEU, AVV, AWB, AW.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Werknemer, slachtoffer, getuige, tewerkgestelde, referent, werkgever (eenmanszaak/zelfstandige), vertegenwoordiger of gemachtigde van de overtreder, melder of andere belanghebbende.

 • Gegevens: NAW-gegevens + geslacht + e-mail + telefoonnummer + BSN + geboortedatum + -plaats + -land + nationaliteit + type en nummer identiteitsbewijs + beroep/functie + datum indiensttreding + handtekening + proces-verbaal politie
 • Verzameldoel: Ten behoeve van ondubbelzinnige bewijsvoering in het toezichts- en ops.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: De herkomst van deze gegevens is divers en betreft informatie verstrekt door de werknemer, werkgever, getuigen, slachtoffer, klager/melder of opgevraagd uit externe bronnen zoals BRP en SUWInet, (gegevens van UWV, SVB, RDW, Kadaster, Kvk), de Belastingdienst, IND, OD, ILT, Politie, Gemeenten, Provincie en certificerende instellingen.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: De Inspectie SZW voert een wettelijke taak op het gebied van toezicht en handhaving uit. Vanuit die rol zijn betrokkene in sommige situaties verplicht om mee te werken en bepaalde gegevens aan (medewerkers van) de Inspectie SZW te leveren.
 • Gegevens: Aanvullende gegevens specifiek voor tewerkgestelde: Foto's identiteitsbewijs + foto's tewerkgestelde + salarisgegevens + V-nummer
 • Verzameldoel: Ten behoeve van ondubbelzinnige bewijsvoering in het toezichts- en ops.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: De herkomst van deze gegevens is divers en betreft informatie verstrekt door de werknemer, werkgever, getuigen, slachtoffer, klager/melder of opgevraagd uit externe bronnen zoals BRP en SUWInet, (gegevens van UWV, SVB, RDW, Kadaster, Kvk), de Belastingdienst, IND, OD, ILT, Politie, Gemeenten, Provincie en certificerende instellingen.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: De Inspectie SZW voert een wettelijke taak op het gebied van toezicht en handhaving uit. Vanuit die rol zijn betrokkene in sommige situaties verplicht om mee te werken en bepaalde gegevens aan (medewerkers van) de Inspectie SZW te leveren.
 • Gegevens: Aanvullende gegevens specifiek voor slachtoffer: aard letsel + foto's slachtoffer
 • Verzameldoel: Ten behoeve van ondubbelzinnige bewijsvoering in het toezichts- en ops.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: De herkomst van deze gegevens is divers en betreft informatie verstrekt door de werknemer, werkgever, getuigen, slachtoffer, klager/melder of opgevraagd uit externe bronnen zoals BRP en SUWInet, (gegevens van UWV, SVB, RDW, Kadaster, Kvk), de Belastingdienst, IND, OD, ILT, Politie, Gemeenten, Provincie en certificerende instellingen.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: De Inspectie SZW voert een wettelijke taak op het gebied van toezicht en handhaving uit. Vanuit die rol zijn betrokkene in sommige situaties verplicht om mee te werken en bepaalde gegevens aan (medewerkers van) de Inspectie SZW te leveren.
 • Gegevens: Aanvullende gegevens specifiek voor werkgever (eenmanszaak/zelfstandige): Bedrijfsnaam + vestigingsadres + KvK-nummer en uittreksel.
 • Verzameldoel: Ten behoeve van ondubbelzinnige bewijsvoering in het toezichts- en ops.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: De herkomst van deze gegevens is divers en betreft informatie verstrekt door de werknemer, werkgever, getuigen, slachtoffer, klager/melder of opgevraagd uit externe bronnen zoals BRP en SUWInet, (gegevens van UWV, SVB, RDW, Kadaster, Kvk), de Belastingdienst, IND, OD, ILT, Politie, Gemeenten, Provincie en certificerende instellingen.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: De Inspectie SZW voert een wettelijke taak op het gebied van toezicht en handhaving uit. Vanuit die rol zijn betrokkene in sommige situaties verplicht om mee te werken en bepaalde gegevens aan (medewerkers van) de Inspectie SZW te leveren.
 • Gegevens: Aanvullende gegevens specifiek voor de referent: Foto’s of kopie van identiteitsbewijs, V-nummer, salarisgegevens (loonstroken), (foto’s van) bankrekeninggegevens, arbeidsovereenkomst, werkroosters.
 • Verzameldoel: Ten behoeve van ondubbelzinnige bewijsvoering in het toezichts- en ops.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: De herkomst van deze gegevens is divers en betreft informatie verstrekt door de werknemer, werkgever, getuigen, slachtoffer, klager/melder of opgevraagd uit externe bronnen zoals BRP en SUWInet, (gegevens van UWV, SVB, RDW, Kadaster, Kvk), de Belastingdienst, IND, OD, ILT, Politie, Gemeenten, Provincie en certificerende instellingen.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Het verwerken van de gegevens is noodzakelijk voor uitvoering van de taak van de Inspectie SZW.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Medewerker ISZW

 • Gegevens: Naam + geslacht + adres + postcode + woonplaats + email (zakelijk) + telefoon (zakelijk).
 • Verzameldoel: Ten behoeve van ondubbelzinnige bewijsvoering in het toezichts- en ops.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Tolk

 • Gegevens: Naam + Tolknummer
 • Verzameldoel: Ten behoeve van ondubbelzinnige bewijsvoering in het toezichts- en ops.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De Inspectie SZW verstrekt persoonsgegevens uit iNet (het systeem waar deze gegevens opgeslagen en verder verwerkt worden) binnen de Inspectie aan de afdeling BDI, IMV en directie Opsporing en buiten de Inspectie aan Wbja, OvJ, Docdirekt, Ondernemingsraden, direct betrokkene en overtreders.
 • De Inspectie SZW verstrekt persoonsgegevens aan ketenpartners, sociale partners en (andere) overheidsorganisaties indien hier een wettelijke grondslag voor is en er afspraken zijn gemaakt omtrent gegevensuitwisseling.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur M&M

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7593
Type: Primair