Bestuursrechtelijke verwerkingen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Bestuursrechtelijke verwerkingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Teneinde een beslissing te nemen op grond van een verzoekschrift of een aanvraag, of een zienswijze te behandelen; Teneinde een beslissing op bezwaar te nemen; Teneinde de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering, in een gerechtelijke procedure dan wel in een administratieve of buitengerechtelijke procedure; Teneinde een klacht te behandelen dan wel medewerking te verlenen aan een (ambtshalve) onderzoek.
  Wettelijke verplichting
 • Behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
  Wettelijke verplichting
 • De verwerking kan verder gebruikt worden voor het maken van statistische - en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers; Verzoekers; (derde) Belanghebbenden; Bezwaarmakers; Beroep instellers; Klagers en beklaagden; Behandelend ambtenaren, griffiers, rechters etc.

 • Gegevens: Namen en contactgegevens. Afhankelijk van de inhoud van de zaak kunnen bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Verzameldoel: Zie de doelen van deze verwerking.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst BZK. Afhankelijk van de soort zaak 5, 7 of 20 jaar.
 • Bron: De gegevens worden in beginsel van de betrokkene zelf verkregen. Voor zover de gegevens niet van betrokkene worden verkregen, is de verdere gegevensverwerking verenigbaar, omdat deze berust op een wettelijke bepaling (artikel 6, vierde lid, aanhef, AVG).
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Om behandeling van de zaak mogelijk te maken moeten de gegevens geleverd worden.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Dit kan alles en iedereen zijn die genoemd zijn in documenten die gaan over een bestuurlijke aangelegenheid, voor zover deze documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verstrekt worden.

 • Gegevens: Dit kan alles en iedereen zijn die genoemd zijn in documenten die gaan over een bestuurlijke aangelegenheid, voor zover deze documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verstrekt worden.
 • Verzameldoel: Zie de doelen van deze verwerking.
 • Bewaartermijn: Eenmaal verstrekte informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur blijft in beginsel openbaar.
 • Bron: Het gaat om documenten die al bij de Kiesraad berusten in het kader van andere processen. De Wob kent geen verplichting om documenten te construeren.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De rechterlijke macht of een andere rechtsprekende organisatie; Hof van Justitie of Europees Hof voor de Rechten van de Mens; De Nationale Ombudsman; College voor de rechten van de mens; Autoriteit persoonsgegevens; Belanghebbenden.
 • Een ander bestuursorgaan indien de zaak bij dat bestuursorgaan thuishoort in welk geval er een wettelijk doorzendplicht is; indien dat bestuursorgaan belanghebbende bij de zaak is; indien een afschrift naar dat bestuursorgaan dient te worden gezonden.
 • Openbaarmaking voor een ieder, ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Voorzitter Kiesraad

Bezoekadres

Muzenstraat 85
2511WB Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M8581
Type: Primair