Kandidaatstellingsprocedure

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Kandidaatstellingsprocedure in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het voorbereiden en nemen van een besluit over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten (voor iedere kieskring waarvoor zij zijn ingeleverd) en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, alsmede over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering. Zie ook art. I 4 Kieswet
  Wettelijke verplichting
 • Bijdragen aan een transparant en controleerbaar verkiezingsproces. Zie ook art. I 18 Kieswet.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indiener kandidatenlijst

 • Gegevens: achternaam, voorletters, postadres, postcode, plaats
 • Verzameldoel: Deze gegevens (kunnen) worden gebruikt om te controleren of de indiener van een kandidatenlijst daadwerkelijk kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de leden van het vertegenwoordigend orgaan ten behoeve waarvan een kandidatenlijst is ingeleverd.
 • Bewaartermijn: De kandidatenlijst (Model H 1 Kiesregeling) wordt vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten en de handhaafbaarheid van de daarop voorgedragen kandidaten.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Het ontbreken van verplicht in te vullen gegevens leidt ertoe dat de kandidatenlijst niet in behandeling kan worden genomen.
 • Gegevens: Handtekening
 • Verzameldoel: De handtekening wordt vergeleken met de handtekening op het identiteitsbewijs van de indiener, om diens identiteit vast te stellen. Vgl. art. H 3 lid 1 Kieswet.
 • Bewaartermijn: De kandidatenlijst (Model H 1 Kiesregeling) wordt vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten en de handhaafbaarheid van de daarop voorgedragen kandidaten.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Het ontbreken van verplicht in te vullen gegevens leidt ertoe dat de kandidatenlijst niet in behandeling kan worden genomen.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Vervanger(s) voor herstel verzuimen

 • Gegevens: achternaam, voorletters, postadres, postcode, plaats
 • Verzameldoel: Deze gegevens worden gebruikt om vast te stellen of degene die een verzuim komt herstellen daartoe gerechtigd is (vgl. art. H 5 en I 2 lid 2 jo. 6 Kieswet).
 • Bewaartermijn: De kandidatenlijst (Model H 1 Kiesregeling) wordt vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten en de handhaafbaarheid van de daarop voorgedragen kandidaten.
 • Bron: Indiener kandidatenlijst
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Het ontbreken van verplicht in te vullen gegevens leidt ertoe dat de kandidatenlijst niet in behandeling kan worden genomen.

Voorgedragen kandidaten

 • Gegevens: Kopie van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.
 • Verzameldoel: M.b.v. dit document kan worden nagegaan of de instemmingsverklaring daadwerkelijk door de kandidaat is ingevuld. Alleen van toepassing als de voorgedragen kandidaat geen lid is van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden.
 • Bewaartermijn: De kopie van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht is een bijlage bij de instemmingsverklaring (Model H 9 Kiesregeling) en wordt tot na de vaststelling van de verkiezingsuitslag bewaard.
 • Bron: Indiener kandidatenlijst
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Het ontbreken van verplicht in te vullen gegevens leidt ertoe dat de kandidatenlijst niet in behandeling kan worden genomen.
 • Gegevens: Handtekening
 • Verzameldoel: Dit persoonsgegeven wordt gebruikt bij de controle of de instemmingsverklaring daadwerkelijk door de kandidaat is ingevuld.
 • Bewaartermijn: De instemmingsverklaring (Model H 9 Kiesregeling) wordt bewaard gedurende de zittingsperiode van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden. Dit met het oog op een mogelijke (tussentijdse) benoeming.
 • Bron: Indiener kandidatenlijst
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder dit gegeven wordt de instemmingsverklaring geacht te ontbreken, wat kan leiden tot schrapping van de kandidaat van de betreffende lijst (als het verzuim niet hersteld wordt).
 • Gegevens: Burgerservicenummer
 • Verzameldoel: Dit persoonsgegevens wordt gebruikt om met behulp van de Basisregistratie Personen de juistheid van andere persoonsgegevens te kunnen verifiëren.
 • Bewaartermijn: De instemmingsverklaring (Model H 9 Kiesregeling) wordt bewaard gedurende de zittingsperiode van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden. Dit met het oog op een mogelijke (tussentijdse) benoeming.
 • Bron: Indiener kandidatenlijst
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Postadres, postcode & plaats
 • Verzameldoel: Wordt gebruikt om de kandidaat een kennisgeving van benoeming te kunnen sturen.
 • Bewaartermijn: De instemmingsverklaring (Model H 9 Kiesregeling) wordt bewaard gedurende de zittingsperiode van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden. Dit met het oog op een mogelijke (tussentijdse) benoeming.
 • Bron: Indiener kandidatenlijst
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Alleen van toepassing als de kandidaat geen gemachtigde heeft aangewezen voor het aannemen van zijn benoeming (vgl. art. H 10 en H 10a Kieswet). Zonder deze gegevens wordt de instemmingsverklaring geacht te ontbreken, wat kan leiden tot schrapping van de kandidaat van de betreffende lijst (als het verzuim niet hersteld wordt).
 • Gegevens: Sekse
 • Verzameldoel: Voor kiesgerechtigden inzichtelijk maken welke sekse een kandidaat heeft.
 • Bewaartermijn: De instemmingsverklaring (Model H 9 Kiesregeling) wordt bewaard gedurende de zittingsperiode van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden.
 • Bron: Indiener kandidatenlijst.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Roepnaam
 • Verzameldoel: Kan door een kiesgerechtigde gebruikt worden om een kandidaat te identificeren.
 • Bewaartermijn: De instemmingsverklaring (Model H 9 Kiesregeling) wordt bewaard gedurende de zittingsperiode van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden.
 • Bron: Indiener kandidatenlijst.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Naam, voorletters, geboortedatum & woonplaats
 • Verzameldoel: Deze persoonsgegevens worden op de kandidatenlijst en, m.u.v. de geboortedatum, op het stembiljet gepubliceerd, zodat kiesgerechtigden weten wie zich kandidaat hebben gesteld bij een verkiezing voor een vertegenwoordigend orgaan.
 • Bewaartermijn: De genoemde persoonsgegevens staan op de kandidatenlijst zoals deze huis-aan-huis verspreid wordt (art. J 9 Kieswet jo. art. J 1 lid 1 Kiesbesluit). De originele kandidatenlijst (Model H 1 Kiesregeling) wordt vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten en de handhaafbaarheid van de daarop voorgedragen kandidaten.
 • Bron: Indiener kandidatenlijst.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Het niet in overeenstemming met artikel H 8 van de Kieswet vermelden van kandidaten op een kandidatenlijst, kan leiden tot schrapping van een kandidaat (art. I 6 lid 1 onder a Kieswet), als het verzuim niet hersteld wordt.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Door kandidaat aangewezen gemachtigde(n):

 • Gegevens: Achternaam, voorletters, postadres, postcode, plaats
 • Verzameldoel: Vgl. art. H 10 en H 10a Kieswet. De gemachtigde is met uitsluiting van de kandidaat bevoegd tot de handelingen, bedoeld in de artikelen V 2, eerste, vierde en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid, en W 2, eerste lid, onder f, van de Kieswet. Daarvoor moet de gemachtigde het benoemingsbesluit van de kandidaat toegezonden kunnen krijgen. Alleen verplicht voor de kandidaat wiens woonplaats buiten het Europese deel van Nederland is gelegen.
 • Bewaartermijn: De instemmingsverklaring (Model H 9 Kiesregeling) wordt bewaard gedurende de zittingsperiode van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden. Dit met het oog op een mogelijke (tussentijdse) benoeming.
 • Bron: Indiener kandidatenlijst
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder dit gegeven wordt de instemmingsverklaring geacht te ontbreken, wat leidt tot schrapping van de kandidaat van de betreffende lijst (als het verzuim niet wordt hersteld).
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Gemachtigde van een politieke groepering

 • Gegevens: Achternaam, voorletters, handtekening
 • Verzameldoel: Nagaan of de machtiging om een aanduiding, of samenvoeging van aanduidingen, boven kandidatenlijst te plaatsen door de juiste persoon/personen is afgegeven. Alleen verplicht als de kiesgerechtigde die een kandidatenlijst heeft ingeleverd daarboven een aanduiding wil plaatsen van een geregistreerde politieke groepering.
 • Bewaartermijn: Model H 3-1 Kiesregeling en/of Model H 3-2 Kiesregeling wordt vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten en de handhaafbaarheid van de daarop voorgedragen kandidaten. Zie artikel I 19 van de Kieswet.
 • Bron: Indiener kandidatenlijst
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder dit gegeven wordt de toestemming voor het plaatsen van een aanduiding geacht te ontbreken, wat leidt tot schrapping van de aanduiding boven de betreffende lijst (als het verzuim niet wordt hersteld).
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Degene die een ondersteuningsverklaring afleggen

 • Gegevens: Achternaam, voorletters, handtekening, naam gemeente & kieskring
 • Verzameldoel: Beoordeling van de geldigheid van de ondersteuningsverklaring. Noodzakelijk tenzij een situatie als bedoeld in artikel H 4, achtste lid, van de Kieswet zich voordoet.
 • Bewaartermijn: De ondersteuningsverklaring (Model H 4 Kiesregeling) wordt vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten en de handhaafbaarheid van de daarop voorgedragen kandidaten.
 • Bron: Indiener kandidatenlijst.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder dit gegeven wordt de ondersteuningsverklaring geacht te ontbreken, wat mogelijkerwijs leidt tot schrapping van de betreffende lijst (als het verzuim niet wordt hersteld).
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Bewijs van betaling waarborgsom (betaler)

 • Gegevens: Achternaam, voorletters, IBAN (bankrekeningnummer) & woonplaats
 • Verzameldoel: Bewijs van ontvangst van betaling van een waarborgsom ten bate van de geldigheid van een kandidatenlijst. Noodzakelijk tenzij zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel H 4, achtste lid, van de Kieswet. Vgl. art. H 12 lid 2 Kieswet.
 • Bewaartermijn: Het betalingsbewijs waarborgsom bij kandidaatstelling (Model H 12 Kiesregeling) wordt vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten en de handhaafbaarheid van de daarop voorgedragen kandidaten.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder dit gegeven wordt het betalingsbewijs geacht te ontbreken, wat leidt tot schrapping van de betreffende lijst (als het verzuim niet wordt hersteld).

Bewijs van betaling waarborgsom (behandelend ambtenaar)

 • Gegevens: Achternaam, voorletters, organisatie waar iemand bij werkzaam is, handtekening
 • Verzameldoel: Het verstrekken van een bewijs van betaling aan degene die de betaling heeft verricht. Tenzij zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel H 4, achtste lid, van de Kieswet. Vgl. art. H 12 lid 2 Kieswet.
 • Bewaartermijn: Het bewijs van betaling van de waarborgsom (Model G 1-3 Kies- en referendumregeling) wordt bij de kandidaatstelling overlegt (art. H 12 lid 3 Kieswet) en wordt vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten en de handhaafbaarheid van de daarop voorgedragen kandidaten.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder dit gegeven wordt het betalingsbewijs geacht te ontbreken, wat leidt tot schrapping van de betreffende lijst (als het verzuim niet wordt hersteld).

Bezwaarmaker

 • Gegevens: Achternaam, roepnaam, sekse, woonplaats.
 • Verzameldoel: Transparantie aangaande de aard van het ingebrachte bezwaar en degene die het bezwaar naar voren heeft gebracht.
 • Bewaartermijn: Het bezwaar wordt opgenomen in een bijlage het proces-verbaal over de geldigheid en nummering van kandidatenlijsten (Model I 4 Kiesregeling) (art. I 18 lid 2 Kieswet). Dit proces-verbaal wordt ter inzage gelegd (art. I 18 lid 1 Kieswet) en op de website van de Kiesraad gepubliceerd.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Leden centraal stembureau

 • Gegevens: Voorletters, achternaam, handtekening
 • Verzameldoel: Ondertekening van het proces-verbaal door het centraal stembureau.
 • Bewaartermijn: Het proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten (Model I 1 Kiesregeling) en het proces-verbaal over de geldigheid en nummering van kandidatenlijsten (Model I 4 Kiesregeling) worden voor een ieder ter inzage gelegd (art. I 18 lid 1 Kieswet) en op de website van de Kiesraad gepubliceerd. Publicatie op de website geschiedt met weglating van de handtekening.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De processen-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten (Model I 1 Kiesregeling) en over de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten (Model I 4 Kiesregeling) worden voor een ieder ter inzage gelegd (Art. I 18 lid 1 Kieswet) en op de website van de Kiesraad gepubliceerd. Alle documenten die aan de totstandkoming van deze processen-verbaal ten grondslag liggen, exclusief de instemmingsverklaringen, worden na de vaststelling van de uitslag vernietigd.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Voorzitter Kiesraad

Bezoekadres

Muzenstraat 85
2511WB Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M2770
Type: Primair