Vaststellen verkiezingsuitslag & (tussentijdse) benoeming volksvertegenwoordiger

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Vaststellen verkiezingsuitslag & (tussentijdse) benoeming volksvertegenwoordiger in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het verrichten van werkzaamheden ter vaststelling en bekendmaking van de uitslag van een verkiezing (vgl. art. P 1 Kieswet). Hieronder wordt mede begrepen: – het vastleggen van eventuele bezwaren die bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag door kiesgerechtigden zijn ingebracht (vgl. art. P 22 lid 1 Kieswet); en – het uitvoeren van een eventuele hertelling van de stemmen als bedoeld in artikel P 21, eerste lid, van de Kieswet.
  Wettelijke verplichting
 • Het verrichten van werkzaamheden in het kader van de (tijdelijke) benoeming van kandidaat-volksvertegenwoordigers.
  Wettelijke verplichting
 • Het publiceren van processen-verbaal van de openbare zittingen van de Kiesraad waarin de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld.
  Wettelijke verplichting. Het proces-verbaal wordt (met weglating van de ondertekening) op internet gepubliceerd (artikel P 23 Kieswet). Daarnaast worden enkele exemplaren afgedrukt ter overhandiging aan het orgaan waarvoor de verkiezing plaats heeft gevonden (art. P 24, V 9 en Y 23 van de Kieswet). Voorts wordt een afschrift gebruikt door medewerkers om te bepalen wie in een tussentijdse vacature benoemd kan worden en dient deze als verslaglegging van de vastgestelde uitslag.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Kandidaten

 • Gegevens: Achternaam, voorletters, roepnaam, geslacht, woonplaats
 • Verzameldoel: Alle genoemde gegevens worden gebruikt bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag en de bekendmaking daarvan. Het proces-verbaal van het centraal stembureau wordt in de Staatscourant gepubliceerd (art. P 23 Kieswet). Daarnaast worden deze gegevens, met uitzondering van de roepnaam, gebruikt bij de bekendmaking van tussentijdse benoemingen in de Staatscourant (art. W 7 Kieswet).
 • Bewaartermijn: Publicatie van persoonsgegevens in de Staatscourant leidt ertoe dat deze voor onbepaalde tijd blijven bewaard.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Leden centraal stembureau

 • Gegevens: Voorletters, achternaam, handtekening
 • Verzameldoel: Ondertekening van het proces-verbaal door het centraal stembureau.
 • Bewaartermijn: De ondertekening wordt opgenomen in het proces-verbaal van de vaststelling van de uitslag (Model P 22 Kiesregeling) (art. P 22 lid 1 Kieswet). Dit proces-verbaal wordt, met weglating van de handtekening, op algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar gemaakt (artikel P 23 Kieswet), in de Staatscourant en op de website van de Kiesraad. Publicatie van persoonsgegevens in de Staatscourant leidt ertoe dat deze voor onbepaalde tijd blijven bewaard.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Bezwaarmaker

 • Gegevens: Achternaam, roepnaam, sekse, woonplaats.
 • Verzameldoel: Transparantie aangaande de aard van het ingebrachte bezwaar en degene die het bezwaar naar voren heeft gebracht.
 • Bewaartermijn: Het bezwaar wordt opgenomen in een bijlage het proces-verbaal van vaststelling van de verkiezingsuitslag (Model P 22 Kiesregeling) (art. P 22 lid 1 Kieswet). Dit proces-verbaal wordt, met weglating van de handtekening, op algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar gemaakt (artikel P 23 Kieswet), in de Staatscourant en op de website van de Kiesraad. Publicatie van persoonsgegevens in de Staatscourant leidt ertoe dat deze voor onbepaalde tijd blijven bewaard.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De Staatscourant - waarin het proces-verbaal van het centraal stembureau waarin de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld wordt gepubliceerd, alsmede de benoeming van kandidaten in (tussentijds) ontstane vacatures wordt bekendgemaakt - is een algemeen toegankelijke bron op internet.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Voorzitter Kiesraad

Bezoekadres

Muzenstraat 85
2511WB Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M3142
Type: Primair