(3) Aanvragen ontheffing verbod kinderarbeid

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking (3) Aanvragen ontheffing verbod kinderarbeid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Toezicht op de naleving van Beleidsregel ontheffing verbod op kinderarbeid (BovK). Een ontheffing van het verbod op kinderarbeid volgens de Arbeidstijdenwet kan op verzoek van de werkgever worden ingediend indien de arbeid aan bepaalde voorwaarden voldoet. De werkgever of gemachtigde kan via de Inspectie SZW een ontheffing indienen. De Inspectie SZW voert controlebezoeken uit op de werkiocaties om te controleren of de uitvoering van arbeid conform de ontheffing wordt uitgevoerd
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Kinderen t/m 12 jaar (kunstkinderen genoemd) waarvoor door werkgevers ontheffing op het verbod van kinderarbeid wordt aangevraagd.

 • Gegevens: Burgerservicenummer (BSN) + geboortedatum + naam + datum en tijdstip (begin, eind en duur) waarop de werkzaamheden plaats vinden + adresgegevens van de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Verzameldoel: Het controleren en inspecteren of de aangevraagde werkmomenten en aantal uren, dat een kind mag werken in een jaar conform besluit ontheffing verbod kinderarbeid en de ATW is. Hiervoor moet per aangevraagd kind de werkmomenten worden vastgelegd.
 • Bewaartermijn: Gegevens in iNet hebben een bewaartermijn van 7 jaar.
 • Bron: Gegevens worden aangedragen door de werkgever (of gemachtigde) die een ontheffing aanvraagt voor het verbod op kinderarbeid.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Bij het niet aanleveren van de gegevens kan er geen ontheffing worden aangevraagd.

Aanvrager ontheffing, zijnde werkgever of gemachtigde

 • Gegevens: Naam + gegevens t.b.v. registratie webportaal Inspectie SZW (registratie is nodig voor het aan kunnen vragen ontheffing).
 • Verzameldoel: Voor het versturen van toestemming arbeid en/of ontheffing in het kader van het besluit ontheffing verbod kinderarbeid.
 • Bewaartermijn: Gegevens in iNet hebben een bewaartermijn van 7 jaar.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Bij het niet aanleveren van de gegevens kan er geen ontheffing worden aangevraagd.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De aanvrager ontvangt per mail een beschikking waarin o.a. de verstrekte persoonsgegevens opgenomen zijn.
 • Medewerkers Inspectie SZW binnen het projectteam die belast zijn met de verwerking van de gegevens voor het uitvoeren van hun werkzaamheden hebben toegang tot de persoonsgegevens binnen het project kunstkinderen.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur Toezicht

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M1987
Type: Primair