10 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

(3) Aanvragen ontheffing verbod kinderarbeid

Toezicht op de naleving van Beleidsregel ontheffing verbod op kinderarbeid (BovK). Een ontheffing van het verbod op kinderarbeid volgens de Arbeidstijdenwet kan op verzoek van de werkgever worden ingediend indien de arbeid aan bepaalde voorwaarden voldoet. De werkgever of gemachtigde kan via de Inspectie SZW een ontheffing indienen. De Inspectie SZW voert controlebezoeken uit op de werkiocaties om te controleren of de uitvoering van arbeid conform de ontheffing wordt uitgevoerd

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Toezicht
Verwerkingsnummer: M1987
Type: Primair

(3) Informatie uitwisselingsprotocol asbest

Het protocol legt afspraken vast over de uitwisseling van informatie over opgelegde maatregelen door handhavende en toezichthoudende partijen in de asbestketen (Inspectie SZW, certificerende instellingen proces en persoon en omgevingsdiensten). Het uiteindelijke doel hiervan is om gezamenlijk effectiever toezicht uit te kunnen oefenen op met name de slecht presterende bedrijven en werknemers binnen de asbestsaneringsbranche.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Toezicht
Verwerkingsnummer: M1983
Type: Primair

(3) Onderzoek implementatie/uitvoering nieuwe wetgeving arbeidsgerelateerde zorg

Inzicht krijgen in hoeverre werkgevers en arbodiensten de nieuwe wettelijke verplichtingen uitvoeren, de belemmeringen die ze daarbij ervaren, de te onderscheiden succes- en faalfactoren en het opleveren van aanknopingspunten voor effectieve inspectiestrategie.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Toezicht
Verwerkingsnummer: M4314
Type: Primair

(3) Onderzoek naar schijnconstructies zelfstandigen v1.1

Personen/bedrijven detecteren die voor zogenaamde zelfstandigen uit een bepaald land arbeid en verblijf in Nederland faciliteren.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Toezicht
Verwerkingsnummer: M7591
Type: Primair

(3) Project schuldhulpverlening

In contact treden met burgers om interviews af te nemen omtrent hun ervaringen met schuldhulpverlening en de gemeentelijke uitvoering hiervan ten einde deze te kunnen beoordelen.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Toezicht
Verwerkingsnummer: M1978
Type: Primair

(3) Voorlichting nieuwe bedrijven in de afvalbranche

Aan de hand van een maandelijkse uitdraai van het Handelsregister bijhouden hoe veel nieuwkomers maandelijks bijkomen en een selectie van die nieuwkomers informeren – schriftelijk en/of telefonisch - over de risico’s ten aanzien van gezond, eerlijk en veilig werken.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Toezicht
Verwerkingsnummer: M7456
Type: Primair

(6) Onderzoek pilot zelfrapportage ongevalsonderzoek v1.1

Het doel van deze pilot is het leren van ongevallen, door werkgevers zelf onderzoek te laten doen naar ongevallen en daarover te laten rapporteren aan de Inspectie SZW. Er wordt onderzocht of de interventie (de pilot) de oorzaak is voor de gewenste output (bedrijven nemen maatregelen) en outcome (bedrijfsveiligheid verbetert). Om achter de oorzaak te komen is een vergelijking nodig tussen gevallen mét de vermeende oorzaak (pilot) en zónder de vermeende oorzaak (regulier onderzoek).

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Toezicht
Verwerkingsnummer: M7598
Type: Secundair

Gegevensverstrekking Gemeente Amsterdam

In het kader van de aanpak van malafide horeca ondernemers (aanvraag horeca exploitatievergunning) binnen de Gemeente Amsterdam levert de Inspectie SZW gegevens aan de gemeente Amsterdam. Op basis van deze gegevens kan de Gemeente Amsterdam effectiever regie voeren op de aanpak van ondermijning in de stad. Het beoogde effect is dat een effectievere aanpak van ondermijning een preventieve werking heeft op het terrein van de Inspectie SZW.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Toezicht
Verwerkingsnummer: M5449
Type: Primair

Onderzoek naar effecten actieve interventie

Onderzoek naar de effecten van de pilot Actieve Interventie. Het doel van deze pilot is door een actieve interventie en het opstellen van een handhavingsbrief de werkgever sneller en breder maatregelen te laten treffen om de veiligheid te verbeteren en tegelijkertijd de zaaktijd van de Inspectie SZW te verminderen. Deze verwerking heeft betrekking op het onderzoek naar de effecten van de pilot en niet op de pilot zelf. Het uitvoeren van de pilot valt onder het reguliere inspectieproces (M664).

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Toezicht
Verwerkingsnummer: M7561
Type: Secundair

Toetsen criteria en werkwijze gedifferentieerde aanpak ongevalsmeldingen

Het doel van de verwerking is om de criteria en de werkwijze 'gedifferentieerde aanpak ongevalsmeldingen’ te toetsen in de praktijk. In deze pilot kiezen inspecteurs naar aanleiding van verschillende criteria uit één van de vier volgende interventies: Regulier ongevalsonderzoek, Actieve interventie, Zelfrapportage of Stopzetten ongevalsonderzoek. Deze verwerking gaat in op het toetsen van de criteria en bijhorende werkwijzer en de ervaringen hiermee van inspecteurs.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Toezicht
Verwerkingsnummer: M7958
Type: Secundair

Ga naar

  • Pagina 1