(3) Project schuldhulpverlening

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking (3) Project schuldhulpverlening in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

In contact treden met burgers om interviews af te nemen omtrent hun ervaringen met schuldhulpverlening en de gemeentelijke uitvoering hiervan ten einde deze te kunnen beoordelen.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Schuldenaren (natuurlijke personen) die gebruik maken van schuldhulpverlening en de schuldhulpverleners

  • Gegevens: Naam + telefoonnummer + e-mailaderes + gemeente waar betrokkene woont + gegevens over schulden en schuldhulpverlening (globale inschatting totale schuld, aantal gesprekken met gemeente, onderwerpen en ervaringen).
  • Verzameldoel: In contact treden met burgers om deze te interviewen op het gebied van.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
  • Bewaartermijn: Zo lang als de duur van het project, ongeveer 12 maanden. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd.
  • Bron: Naam en contactgegevens worden aangeleverd door deelnemende gemeenten. Overige gegevens worden verstrekt door de betrokkene zelf.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers binnen het project schuldhulpverlening die belast zijn met de verwerking van deze gegevens voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.
  • Transcriptie geluidsbestanden door gespecialiseerd bureau (zie verwerker).

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur Toezicht

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M1978
Type: Primair