KOOP: DRP - Decentrale Regelingen Platform

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking KOOP: DRP - Decentrale Regelingen Platform in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Raamwerk voor decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) waarmee zij hun regelgeving rechtsgeldig kunnen publiceren
  Wettelijke verplichting
 • Overeenkomst KOOP - MinBZK tbv Raamwerk voor decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) waarmee zij hun regelgeving rechtsgeldig kunnen publiceren.
  Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Namen van aanleveraars (accounts van gebruikers) van informatie en hun contactpersonen.

 • Gegevens: Gebruikers ID CAM, Organisatie ID CAM, Voorletters, Tussenvoegsel, Achternaam, Organisatienaam, Gebruikers ID DRP, Organisatie ID DRP, Rol, Applicatierol
 • Verzameldoel: Publicatie bekendmakingen overheid. Raamwerk voor decentrale overheden (o.a. gemeenten, provincies, waterschappen).
 • Bewaartermijn: Gegevens ten aanzien van de auditlogging op documentniveau worden permanent in de DRP database bewaard. Voor accounts (die worden gesynchroniseerd vanuit CAM): zie registratie van CAM (M457). Gegevens van aanleveraars worden tevens geregistreerd in PerfectView (zie M3743) en mutaties verlopen via TopDesk (zie M3739).
 • Bron: Bron van gegevens over een aanleveraar is de contactpersoon van een organisatie. Die contactpersoon kan zelf ook aanleveraar zijn.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Dan kan een officiële (decentrale) publicatie niet plaatsvinden door die persoon en kan deze de functie niet uitvoeren waarvoor deze is aangesteld.

Publicatie in de Staatscourant en/of andere (decentrale) digitale bladen met vermelding van naam en eventuele bijzonderheden die samenhangen met de aard van de publicatie.

 • Gegevens: De content kan in bepaalde gevallen persoonsgegevens bevatten. Het kan dan om het volgende gaan: Achternaam, Tussenvoegsel, Geslacht, Email-adres, Voorletters, Geboortedatum, Telefoonnummer, Titel, Organisatie, Adresgegevens, Naam bedrijf. Bijzonderheden: voor zover dit samenhangt met de aard van de wettelijk verplichte publicatie kan er indirect sprake zijn van bijzondere persoonsgegevens.
 • Verzameldoel: Raamwerk voor decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschapp.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Gegevens worden permanent bewaard.
 • Bron: Aanleverende bevoegde organisatie.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Sommige documenten met gegevens over betrokkenen dienen verplicht gepubliceerd toe worden. Die gegevens zijn afkomstig van de aanleveraar, die op zijn/haar beurt deze gegevens weer betrekt uit andere bronnen, waaronder (mogelijk) de betrokkene zelf.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Persoonsgegevens in de publicaties zijn toegankelijk voor alle mogelijke raadplegers op internet.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Logius

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

DGOO = verwerkingsverantwoordelijke; UBR/KOOP = hoofdverwerker